per

per
per·acetic;
per·acid;
per·act;
per·acute;
per·alkaline;
per·aluminous;
per·am·bu·lant;
per·am·bu·late;
per·am·bu·la·tion;
per·am·bu·la·tor;
per·am·bu·la·to·ry;
per·a·na·kan;
per·bend;
per·borate;
per·bromide;
Per·bu·nan;
per·ca;
per·cale;
per·ca·line;
per·carbonate;
per·carbonic;
per·ceant;
per·ceiv·able;
per·ceiv·ance;
per·ceiv·er;
per·cent·age;
per·cent·age·wise;
per·cept;
per·cep·ti·bil·i·ty;
per·cep·ti·ble;
per·cep·ti·bly;
per·cep·tion;
per·cep·tion·ism;
per·cep·tion·ist;
per·cep·tive;
per·cep·tive·ness;
per·cep·tiv·i·ty;
per·cep·tu·al;
per·cep·tu·al·ly;
per·cep·tum;
per·chance;
per·che·ron;
per·chlorate;
per·chloric;
per·chloride;
per·chlorinate;
per·chlorination;
per·chlo·ro·ethane;
per·chlo·ro·ethylene;
per·chlo·ryl;
per·chromate;
per·chromic;
per·ci·dae;
per·ci·for·mes;
per·ci·pi;
per·cip·i·ence;
per·cip·i·en·cy;
per·coi·dea;
per·co·la·tion;
per·co·la·tive;
per·co·la·tor;
per·co·mor·phi;
per·con·ta·tion;
per·cop·sis;
per·current;
per·cuss;
per·cus·sion·al;
per·cus·sion·ist;
per·cus·sive;
per·cus·sive·ness;
per·cus·sor;
per·cutaneous;
per·cy·lite;
per·den·do;
per·den·do·si;
per·di·cine;
per·di·tion;
per·dix;
per·dominant;
per·du·el·lion;
per·durability;
per·durable;
per·durableness;
per·dur·ance;
per·dur·ant;
per·duration;
per·dure;
per·e·gri·na;
per·e·gri·na·tion;
per·e·gri·na·tor;
per·e·grin·ism;
per·e·grin·i·ty;
per·fect·abil·i·ty;
per·fect·able;
per·fec·ti;
per·fect·ibil·ian;
per·fect·ibi·lism;
per·fect·ibi·list;
per·fect·ibil·i·tar·i·an;
per·fect·ibil·i·ty;
per·fect·ible;
per·fec·tion·ate;
per·fec·tion·ism;
per·fec·tion·ize;
per·fec·tion·ment;
per·fect·ist;
per·fec·tiv·iza·tion;
per·fec·tiv·ize;
per·fect·ly;
per·fect·ness;
per·fec·to;
per·fec·tor;
per·fec·tum;
per·fervid;
per·fi·cient;
per·fid·i·ous;
per·fid·i·ous·ly;
per·fid·i·ous·ness;
per·fi·dy;
per·filo·graph;
per·fit;
per·flate;
per·fla·tion;
per·flu·ent;
per·fluorinate;
per·foliate;
per·fo·ra·ble;
per·fo·ra·ta;
per·fo·ra·tion;
per·fo·ra·tor;
per·fo·ra·to·ri·um;
per·force;
per·form;
per·form·able;
per·form·ato·ry;
per·form·er;
per·fri·ca·tion;
per·fum·ato·ry;
per·fumed;
per·fume·less;
per·fum·er;
per·fum·ery;
per·fumy;
per·func·to·ri·ly;
per·func·to·ri·ness;
per·func·to·ri·ous;
per·func·to·ry;
per·fus·ate;
per·fuse;
per·fu·sion;
per·ga·mene;
per·ga·me·ne·ous;
per·gel·i·sol;
per·go·la;
per·halide;
per·halogen;
per·hydrogenate;
per·hydrogenize;
per·i·a·gua;
per·i·apt;
per·i·au·ger;
per·i·cle·an;
per·i·cu;
per·i·dot;
per·i·dot·ic;
per·i·gor·di·an;
per·ill·aldehyde;
per·il·less;
per·il·ous;
per·il·ous·ly;
per·il·ous·ness;
per·ine;
per·i·ne·al;
per·i·ne·or·rha·phy;
per·i·ne·um;
per·iodate;
per·iod·ic;
per·iodide;
per·i·ogue;
per·ip·neus·tic;
per·ish·abil·i·ty;
per·ish·able·ness;
per·ish·ably;
per·ish·er;
per·ish·ing·ly;
per·ish·less;
per·ish·ment;
per·is·sol·o·gy;
per·it;
per·jink;
per·jure;
per·jur·er;
per·ju·ri·ous;
per·jur·ous;
per·ju·ry;
per·kin;
per·kin·si·el·la;
per·kin's;
per·la;
per·la·ceous;
per·lar·ia;
per·lèche;
per·li·dae;
per·lingual;
per·lite;
per·lit·ic;
per·loir;
Per·lon;
per·lus·trate;
per·lus·tra·tion;
per·ma·frost;
per·ma·nence;
per·ma·nen·cy;
per·ma·nent·ly;
per·manganate;
per·manganic;
per·man·sive;
per·ma;
per·ma·tron;
per·me·abil·i·ty;
per·me·able;
per·meame·ter;
per·me·ance;
per·me·ate;
per·me·ation;
per·me·ative;
per·miak;
per·mil·lage;
per·mis·si·bil·i·ty;
per·mis·si·bly;
per·mis·sion;
per·mis·sive;
per·mit·tance;
per·mit·tee;
per·mit·tiv·i·ty;
per·mono·sulfuric;
per·mu·tate;
per·mu·ta·tion;
per·mu·ta·tor;
per·mute;
per·nam·bu·co;
per·nan·cy;
per·net·tia;
per·net·tya;
per·ni·cious·ly;
per·ni·cious·ness;
per·nick·e·ti·ness;
per·nick·e·ty;
per·nine;
per·nio;
per·ni·o·sis;
per·nis;
per·nitric;
per·noc·tate;
per·noc·ta·tion;
Per·nod;
per·nor;
per·not;
per·nyi;
per·o·ne·al;
per·o·ne·us;
per·o·nos·po·ra;
per·o·no·spo·ra·ce·ae;
per·o·nos·po·ra·les;
per·oral;
per·orate;
per·ora·tion;
per·ora·tive;
per·ox·i·dase;
per·ox·i·date;
per·ox·i·da·tion;
per·ox·i·dize;
per·oxy;
per·oxy·acetic;
per·oxy·carbonate;
per·oxy·carbonic;
per·oxy·chromate;
per·oxy·chromic;
per·oxy·disulfate;
per·oxy·disulfuric;
per·oxygen;
per·oxy·mono·sulfuric;
per·oxy·nitric;
per·oxy·sulfate;
per·oxy·sulfuric;
per·pen·dic·u·lar·i·ty;
per·pen·sion;
per·per;
per·per;
per·pe·trate;
per·pe·tra·tion;
per·pe·tra·tor;
per·pet·u·al·ism;
per·pet·u·al·ist;
per·pet·u·al·i·ty;
per·pet·u·al·ly;
per·pet·u·al·ness;
per·pet·u·a·na;
per·pet·u·ate;
per·pet·u·a·tion;
per·pet·u·a·tor;
per·pe·tu·ity;
per·pet·u·um;
per·plex;
per·plexed;
per·plexed·ly;
per·plexed·ness;
per·plex·ful;
per·plex·i·ty;
per·qui·site;
per·qui·si·tion;
per·quis·i·tor;
per·radial;
per·radius;
per·rectal;
per·rhenate;
per·rhenic;
per·ri·er;
per·rine;
per·rin·ist;
per·ron;
per·ruche;
per·ry;
per·sae;
per·salt;
per·scru·ta·tion;
per·sea;
per·se·cute;
per·se·cut·ee;
per·se·cut·ing·ly;
per·se·cu·tion;
per·se·cu·tion·al;
per·se·cu·tive;
per·se·cu·tor;
per·se·cu·to·ry;
per·se·cu·tress;
per·se·cu·trix;
per·se·id;
per·se·i·tol;
per·se·i·ty;
per·se·pol·i·tan;
per·se·quent;
per·se·ulose;
per·se·ver·ance;
per·se·ver·ant;
per·sev·er·ate;
per·sev·er·a·tion;
per·sev·er·a·tive;
per·se·vere;
per·se·ver·er;
per·sia;
per·si·ana;
per·sian·ized;
per·sic;
per·si·car·ia;
per·si·cary;
per·si·co;
per·si·enne;
per·si·flage;
per·si·flate;
per·si·fleur;
per·silicic;
per·sil·lade;
per·sim·mon;
per·sis;
per·sist;
per·sist·ence;
per·sist·en·cy;
per·sist·er;
per·sis·tive;
per·snick·e·ti·ness;
per·snick·e·ty;
per·son;
per·son·abil·i·ty;
per·son·able;
per·son·age;
per·so·na·lia;
per·son·al·ism;
per·son·al·is·tic;
per·son·al·i·ty;
per·son·al·iza·tion;
per·son·al·ize;
per·son·al·ly;
per·son·al·ness;
per·son·al·ty;
per·sona;
per·son·ate·ly;
per·son·a·tion;
per·son·ative;
per·son·ator;
per·son·eity;
per·son·i·fi·able;
per·son·i·fi·ca·tion;
per·son·i·fi·ca·tive;
per·son·i·fi·ca·tor;
per·son·i·fi·er;
per·son·i·fy;
per·son·ize;
per·son·nel;
per·spec·tiv·al;
per·spec·tive·less;
per·spec·tiv·ic;
per·spec·tiv·ism;
per·spec·tiv·i·ty;
per·spec·to·graph;
per·spec·tom·e·ter;
Per·spex;
per·spi·ca·cious;
per·spi·ca·cious·ly;
per·spi·ca·cious·ness;
per·spi·cac·i·ty;
per·spi·cu·ity;
per·spic·u·ous;
per·spic·u·ous·ly;
per·spic·u·ous·ness;
per·spir·able;
per·spi·rate;
per·spi·ra·tion;
per·spira·tive;
per·spir·a·to·ry;
per·spire;
per·spir·ing·ly;
per·spiry;
per·stringe;
per·suad·abil·i·ty;
per·suad·able;
per·suade;
per·suad·er;
per·suad·ing·ly;
per·sua·si·bil·i·ty;
per·sua·si·ble;
per·sua·sion;
per·sua·so·ry;
per·sulfate;
per·sulfuric;
per·tain;
per·tho·phyte;
per·ti·na·cious;
per·ti·na·cious·ly;
per·ti·na·cious·ness;
per·ti·nac·i·ty;
per·ti·nence;
per·ti·nen·cy;
per·ti·nen·tia;
per·ti·nent·ly;
per·turb;
per·tur·ba·tion;
per·tur·ba·tive;
per·tur·ba·tor;
per·turbed;
per·tu·sar·ia;
per·tus·sal;
per·tus·sis;
per·u·lar·ia;
per·vade;
per·valvar;
per·vap·o·rate;
per·vap·o·ra·tion;
per·va·sion;
per·va·sive;
per·venche;
per·verse;
per·verse·ly;
per·verse·ness;
per·ver·sion;
per·ver·si·ty;
per·ver·sive;
per·vert·er;
per·vert·i·ble;
per·vi·ca·cious;
per·vi·ca·cious·ness;
per·vi·cac·i·ty;
per·vi·ous;
per·wits·ky;
per·y·lene;
pi·per·ic;
pi·per·i·dide;
pi·per·i·dine;
pi·per·i·tone;
pi·per·o·caine;
pip·per;
pip·per·idge;
pork·chop·per;
pro·per·din;
pro·per·i·spome;
pro·per·i·spom·e·non;
prop·per;
pros·per;
pros·per·i·ty;
pros·per·ous;
pu·er·per·al;
pum·per·nick·el;
quim·per;
quip·per;
ram·per;
re·cap·per;
re·cu·per·a·bil·i·ty;
re·cu·per·ate;
re·cu·per·a·tion;
re·cu·per·a·tive;
re·cu·per·a·tor;
re·cu·per·a·to·ry;
re·dip·per;
ree·per;
rhi·zo·per·tha;
rock·skip·per;
sal·mo·per·cae;
sand·krui·per;
sand·pa·per·er;
sa·per·da;
scam·per·er;
schip·per·ke;
schnap·per;
scop·per·il;
scor·per;
scup·per·nong;
sem·per;
sem·per·vi·rent;
sem·per·virine;
sem·per·vi·vum;
shim·per;
ship·per;
sim·per·er;
sin·o·per;
sip·per;
skip·per·ship;
slap·per;
slip·per·i·ly;
slip·per·i·ness;
snip·per;
snip·per·snap·per;
snip·per·snap·per;
sop·per;
step·per;
stop·per·less;
stop·per·man;
strap·per;
strip·per;
strop·per;
su·per·a·bil·i·ty;
su·per·a·ble;
su·per·abound;
su·per·abundance;
su·per·abundancy;
su·per·abundant;
su·per·acid;
su·per·add;
su·per·addition;
su·per·aerodynamics;
su·per·agency;
su·per·alimentation;
su·per·alkaline;
su·per·altar;
su·per·al·tern;
su·per·an·nu·a·ble;
su·per·an·nu·a·tion;
su·per·an·nu·i·tant;
su·per·an·nu·i·ty;
su·per·au·rale;
su·per·bi·ty;
su·per·block;
su·per·bomb;
su·per·cargo;
su·per·celestial;
su·per·central;
su·per·centrifuge;
su·per·charg·er;
su·per·cil·ious·ly;
su·per·cil·ious·ness;
su·per·cil·i·um;
su·per·class;
su·per·colossal;
su·per·columnar;
su·per·columniation;
su·per·commentary;
su·per·compression;
su·per·conduct;
su·per·conduction;
su·per·conductive;
su·per·conductivity;
su·per·conductor;
su·per·contract;
su·per·cres·cence;
su·per·cres·cent;
su·per·crust;
su·per·dainty;
su·per·dominant;
su·per·du·per;
su·per·du·per;
su·per·duty;
su·per·ego;
su·per·elevate;
su·per·elevation;
su·per·eminence;
su·per·eminent;
su·per·empirical;
su·per·encipherment;
su·per·endurance;
su·per·er·o·gant;
su·per·er·o·ga·tion;
su·per·erog·a·tive;
su·per·erog·a·to·ri·ly;
su·per·erog·a·to·ry;
su·per·essential;
su·per·ette;
su·per·excellent;
su·per·existent;
su·per·familial;
su·per·family;
su·per·fat·ted;
su·per·fecundation;
su·per·female;
su·per·fetation;
su·per·fice;
su·per·fi·cial·ist;
su·per·fi·ci·al·i·ty;
su·per·fi·cial·ize;
su·per·fi·cies;
su·per·fine;
su·per·fines;
su·per·finish;
su·per·fix;
su·per·flu·ent;
su·per·fluid;
su·per·flu·i·ty;
su·per·flu·ous;
su·per·flux;
su·per·frontal;
su·per·fusibility;
su·per·fusible;
su·per·galaxy;
su·per·generic;
su·per·giant;
su·per·glacial;
su·per·glottic;
su·per·government;
su·per·heater;
su·per·het;
su·per·highway;
su·per·historical;
su·per·humanize;
su·per·humeral;
su·per·implicant;
su·per·implication;
su·per·imposable;
su·per·impose;
su·per·imposition;
su·per·imposure;
su·per·impregnate;
su·per·impregnation;
su·per·incumbent;
su·per·individual;
su·per·induce;
su·per·inducement;
su·per·induction;
su·per·infect;
su·per·infection;
su·per·in·tend;
su·per·in·tend·ence;
su·per·in·tend·en·cy;
su·per·in·tend·ent·ship;
su·per·in·tend·er;
su·per·ja·cent;
su·per·ject;
su·per·labial;
su·per·lattice;
su·per·linear;
su·per·liner;
su·per·lingua;
su·per·lunary;
su·per·male;
su·per·man;
su·per·man·hood;
su·per·man·ly;
su·per·market;
su·per·maxilla;
su·per·microscope;
su·per·microscopic;
su·per·multiplet;
su·per·mundane;
su·per·nal;
su·per·nate;
su·per·national;
su·per·nationalism;
su·per·nationalist;
su·per·naturalism;
su·per·naturalist;
su·per·naturalistic;
su·per·naturality;
su·per·naturalize;
su·per·nature;
su·per·normal;
su·per·octave;
su·per·order;
su·per·ordinal;
su·per·ordinary;
su·per·or·di·na·tion;
su·per·organicism;
su·per·organicist;
su·per·organism;
su·per·ovulate;
su·per·ovulation;
su·per·oxide;
su·per·ox·ol;
su·per·parasitism;
su·per·particular;
su·per·par·ti·ent;
su·per·patriot;
su·per·patriotism;
su·per·personal;
su·per·personality;
su·per·phosphate;
su·per·physical;
su·per·polyamide;
su·per·polymer;
su·per·pos·able;
su·per·pose;
su·per·po·si·tion;
su·per·power;
su·per·race;
su·per·rational;
su·per·realism;
su·per·realist;
su·per·refractory;
su·per·regeneration;
su·per·regenerative;
su·per·salesman;
su·per·salt;
su·per·saturate;
su·per·scribe;
su·per·scrip·tion;
su·per·secret;
su·per·sed·able;
su·per·sede;
su·per·se·de·as;
su·per·sed·ence;
su·per·sed·er;
su·per·se·de·re;
su·per·se·dure;
su·per·seniority;
su·per·sensitive;
su·per·sensitivity;
su·per·sensitization;
su·per·sensitize;
su·per·sensitizer;
su·per·sensory;
su·per·sensual;
su·per·sensuous;
su·per·septal;
su·per·serviceable;
su·per·ses·sion;
su·per·ses·sive;
su·per·ses·sor;
su·per·size;
su·per·son·ics;
su·per·sound;
su·per·species;
su·per·spectacle;
su·per·speed;
su·per·spinous;
su·per·state;
su·per·sti·tion;
su·per·sti·tion·ist;
su·per·sti·tion·less;
su·per·sti·tious;
su·per·stratum;
su·per·strength;
su·per·struct;
su·per·structural;
su·per·structure;
su·per·substantial;
su·per·subtle;
su·per·system;
su·per·tanker;
su·per·tax;
su·per·temporal;
su·per·ter·ra·nean;
su·per·ter·rene;
su·per·terrestrial;
su·per·tonic;
su·per·tunic;
su·per·vene;
su·per·ve·nience;
su·per·ve·nient;
su·per·ven·tion;
su·per·vis·al;
su·per·vis·ee;
su·per·vi·sion;
su·per·vi·sor;
su·per·vi·so·ri·al;
su·per·vi·sor·ship;
su·per·vi·so·ry;
su·per·voltage;
su·per·zealot;
sup·per·less;
swap·per;
tam·per·er;
ta·per·er;
ta·per·ing·ly;
ta·per·ness;
tem·per·able;
tem·per·a·ment;
tem·per·a·men·tal;
tem·per·a·men·tal·ly;
tem·per·ance;
tem·per·ate;
tem·per·ate·ly;
tem·per·ate·ness;
tem·per·a·ture;
tem·per·er;
tem·per·ish;
tem·per·some;
tip·per;
tip·top·per;
top·per;
trip·per;
tro·per;
up·per·class·man;
up·per·ten·dom;
ves·per·ing;
ves·per·til·ian;
ves·per·til·io;
ves·per·til·i·on·i·dae;
ves·per·ti·nal;
ves·per·tine;
vi·per;
vi·per·an;
vi·per·i·dae;
vi·per·i·form;
vi·per·ine;
vi·per·ish;
vi·per·ling;
vi·per·ous;
vi·per·ous·ly;
vi·tu·per·ate;
vi·tu·per·a·tion;
vi·tu·per·a·tive;
vi·tu·per·a·tor;
vi·tu·per·a·to·ry;
vi·tu·per·ous;
whim·per·ing·ly;
whip·per;
whip·per·snap·per;
whip·per·snap·per;
whis·per·er;
whis·per·ous;
whop·per;
wrap·per·ing;
wup·per·tal;
yap·per;
as·per·ger's;
car·top·per;
hal·o·per·i·dol;
hip-hop·per;
hy·per·activity;
hy·per·aldosteronism;
hy·per·alimentation;
hy·per·charge;
hy·per·complex;
hy·per·cube;
hy·per·diploid;
hy·per·excitability;
hy·per·extend;
hy·per·fine;
hy·per·inflation;
hy·per·ka·le·mia;
hy·per·link;
hy·per·lip·i·de·mia;
hy·per·li·po·pro·tein·emia;
hy·per·market;
hy·per·media;
hy·per·nucleus;
hy·per·pha·gic;
hy·per·polarize;
hy·per·real;
hy·per·realism;
hy·per·reality;
hy·per·sexual;
hy·per·text;
hy·per·thermophile;
hy·per·tri·glyc·er·i·de·mia;
hy·per·variable;
hy·per·velocity;
hy·per·ventilate;
hy·per·vigilance;
kui·per;
pa·per·less;
per·cia·tel·li;
per·e·stroi·ka;
per·fec·ta;
per·for·ma·tive;
per·fu·sion·ist;
per·locutionary;
per·me·ase;
per·meth·rin;
per·oxi·some;
per·oxy·ace·tyl;
per·phe·na·zine;
pop·per·ian;
su·per·alloy;
su·per·antigen;
su·per·city;
su·per·cluster;
su·per·coil;
su·per·collider;
su·per·computer;
su·per·continent;
su·per·current;
su·per·dense;
su·per·fec·ta;
su·per·glue;
su·per·graphics;
su·per·gravity;
su·per·group;
su·per·heated;
su·per·heavy;
su·per·heavyweight;
su·per·helix;
su·per·hero;
su·per·jet;
su·per·majority;
su·per·massive;
su·per·micro;
su·per·mini·computer;
su·per·model;
su·per·molecule;
su·per·plastic;
su·per·potent;
su·per·star;
su·per·station;
su·per·string;
su·per·symmetry;
su·per·title;
tri·fluo·per·a·zine;
zap·per;
ap·per·cip·i·ent;
as·per·ate;
cal·i·per;
ca·per;
cap·per;
chip·per;
chop·per;
clap·per;
clip·per;
co·per·ni·can;
cop·per;
crop·per;
dap·per;
de·pau·per·ate;
des·per·ate;
di·a·per;
dop·per;
ex·as·per·ate;
ex·per·i·ment;
ex·per·i·men·tal;
flap·per;
flip·per;
ham·per;
hes·per·id;
his·per·ic;
hop·per;
hy·per;
hy·per·active;
hy·per·bar·ic;
hy·per·bol·ic;
hy·per·bo·re·an;
hy·per·coracoid;
hy·per·kinetic;
hy·per·mastigote;
hy·per·o·tre·tan;
hy·per·pi·et·ic;
hy·per·ploid;
hy·per·space;
hy·per·ten·sive;
hy·per·tro·phy;
im·per·ate;
im·per·a·tive;
im·per·son·ate;
jas·per;
jas·per·oid;
kip·per;
lap·per;
lip·per;
lop·per;
nap·per;
news·pa·per;
nip·per;
pa·per;
pau·per;
pep·per·corn;
per·adventure;
per·ceive;
per·cent;
per·cent·ile;
per·cid;
per·ci·form;
per·cip·i·ent;
per·coid;
per·co·late;
per·co·morph;
per·cop·sid;
per·cus·sion;
per·du;
per·e·gri·nate;
per·e·grine;
per·fect;
per·fect·er;
per·fec·tion;
per·fec·tion·ist;
per·fec·tive;
per·fo·rate;
per·form·ance;
per·fume;
per·haps;
per·il;
per·ish;
per·ish·able;
per·la·tive;
per·lid;
per·ma·nent;
per·me·ant;
per·mi·an;
per·mis·si·ble;
per·mit;
per·ni·cious;
per·ox·ide;
per·pend;
per·pen·dic·u·lar;
per·pet·u·al;
per·sian;
per·sist·ent;
per·son·al;
per·son·al·ist;
per·son·ate;
per·spec·tive;
per·spec·tiv·ist;
per·sua·sive;
per·ti·nent;
per·tur·bate;
per·vert;
pim·per·nel;
plu·per·fect;
pop·per;
rap·per;
rip·per;
sand·pa·per;
sap·per;
scam·per;
scrap·per;
scup·per;
shop·per;
sim·per;
skip·per;
slip·per;
snap·per;
stop·per;
su·per;
su·per·an·nu·ate;
su·per·calender;
su·per·charge;
su·per·cil·i·ary;
su·per·cil·ious;
su·per·conscious;
su·per·cool;
su·per·critical;
su·per·es·sive;
su·per·fi·cial;
su·per·gene;
su·per·heat;
su·per·heterodyne;
su·per·human;
su·per·in·tend·ent;
su·per·la·tive;
su·per·nac·u·lum;
su·per·natant;
su·per·natural;
su·per·nova;
su·per·nu·mer·ary;
su·per·or·di·nate;
su·per·organic;
su·per·script;
su·per·sensible;
su·per·sonic;
su·per·vise;
su·per·woman;
sup·per;
tap·per;
tem·per;
up·per;
up·per·most;
ves·per;
ves·per·al;
ves·per·til·i·o·nid;
vi·per·id;
whim·per;
whis·per;
wrap·per;
zip·per;
am·per·zand;
an·te·o·per·cle;
an·ti·per·thit·ic;
ap·per·cep·tion·is·tic;
ap·per·cep·tive·ly;
as·per·gil;
as·per·gill;
as·per·i·fo·li·ous;
as·per·ous·ly;
at·tem·per·a·tion;
back·slap·per;
bon·ny·clap·per;
co·per·ni·can·ism;
dap·per·ly;
dap·per·ness;
de·pau·per·a·tion;
dis·per·sive·ly;
dis·per·sive·ness;
dog·nap·per;
ex·as·per·at·ed·ly;
ex·as·per·at·ing·ly;
ex·per·i·men·tor;
flop·per·oo;
frip·per·er;
gip·per;
hes·per·e·tin;
hes·per·id·e·ous;
hes·per·id·i·an;
hy·per·acidity;
hy·per·algesic;
hy·per·bar·i·cal·ly;
hy·per·bo·loi·dal;
hy·per·brachycranic;
hy·per·cal·cae·mia;
hy·per·cal·ce·mic;
hy·per·cap·nic;
hy·per·cho·les·ter·e·mic;
hy·per·cholesterolemia;
hy·per·cho·les·ter·ol·e·mic;
hy·per·chro·mic;
hy·per·dimensionality;
hy·per·diploidy;
hy·per·e·mic;
hy·per·endemicity;
hy·per·excitable;
hy·per·extension;
hy·per·geometrical;
hy·per·glycemic;
hy·per·hep·a·rin·emic;
hy·per·idro·sis;
hy·per·inflationary;
hy·per·kinesia;
hy·per·lipemic;
hy·per·lip·i·de·mic;
hy·per·metrical;
hy·per·me·tropic;
hy·per·me·tropi·cal;
hy·per·met·ro·py;
hy·per·mor·phic;
hy·per·mor·phism;
hy·per·opic;
hy·per·os·mic;
hy·per·o·tre·tous;
hy·per·parasitic;
hy·per·path·ic;
hy·per·physically;
hy·per·pi·e·sis;
hy·per·plas·tic;
hy·per·pne·ic;
hy·per·pnoea;
hy·per·polarization;
hy·per·pro·throm·bin·ae·mia;
hy·per·realist;
hy·per·realistic;
hy·per·resonant;
hy·per·secretory;
hy·per·sensitiveness;
hy·per·sensitivity;
hy·per·sexuality;
hy·per·stereoscopy;
hy·per·sthenic;
hy·per·ther·mic;
hy·per·thermophilic;
hy·per·thy·re·o·sis;
hy·per·tony;
hy·per·tri·gly·cer·i·de·mic;
hy·per·tro·phous;
hy·per·vigilant;
im·per·a·tion;
im·per·a·ti·val·ly;
im·per·a·to·ri·al;
in·su·per·a·ble·ness;
in·su·per·a·bly;
in·tem·per·ate·ly;
in·tem·per·ate·ness;
lu·per·ca·lian;
pep·per·ish·ly;
per·ceiv·ably;
per·cep·tive·ly;
per·chlor·ethylene;
per·co·mor·phous;
per·cus·sive·ly;
per·cutaneously;
per·du·ra·bly;
per·dur·ing·ly;
per·e·grin·ic;
per·fect·ed·ly;
per·fec·tion·is·tic;
per·foliation;
per·func·to·ri·ous·ly;
per·hydrogenation;
per·i·dote;
per·i·nae·um;
per·ju·ri·ous·ly;
per·ju·ri·ous·ness;
per·lingually;
per·locution;
per·ma·nent·ness;
per·me·able·ness;
per·me·ably;
per·mis·si·ble·ness;
per·mis·sive·ly;
per·mis·sive·ness;
per·mu·ta·tion·al;
per·o·no·spo·ra·ceous;
per·orally;
per·ora·tion·al;
per·oxi·som·al;
per·pent;
per·pet·u·al·is·tic;
per·plexing·ly;
per·radially;
per·rectally;
per·se·ver·ing·ly;
per·si·cot;
per·sio;
per·sist·ent·ly;
per·sist·ing·ly;
per·snick·i·ty;
per·son·able·ness;
per·spec·tive·ly;
per·spec·tiv·is·tic;
per·suad·able·ness;
per·suad·ably;
per·sua·sive·ly;
per·sua·sive·ness;
per·thit·ic;
per·thit·i·cal·ly;
per·tur·ba·tion·al;
per·turbed·ly;
per·turb·ing·ly;
per·vad·ing·ly;
per·va·sive·ly;
per·va·sive·ness;
per·vert·ed·ly;
per·vert·ed·ness;
per·vi·ca·cious·ly;
per·vi·ous·ness;
plu·per·fect·ly;
plu·per·fect·ness;
pros·per·ous·ly;
pros·per·ous·ness;
re·cu·per·a·tive·ness;
ret·ro·per·i·to·ne·al·ly;
schlep·per;
sim·per·ing·ly;
skin·ny-dip·per;
su·per·a·ble·ness;
su·per·a·bly;
su·per·abundantly;
su·per·additional;
su·per·computing;
su·per·consciousness;
su·per·contraction;
su·per·doo·per;
su·per·doo·per;
su·per·eminently;
su·per·essentially;
su·per·fi·cial·ly;
su·per·fi·cial·ness;
su·per·fluidity;
su·per·flu·ous·ly;
su·per·flu·ous·ness;
su·per·helical;
su·per·helicity;
su·per·humanity;
su·per·humanly;
su·per·humanness;
su·per·jec·tive;
su·per·la·tive·ly;
su·per·la·tive·ness;
su·per·lunar;
su·per·maxillary;
su·per·mini;
su·per·molecular;
su·per·nal·ly;
su·per·naturally;
su·per·naturalness;
su·per·normality;
su·per·normally;
su·per·patriotic;
su·per·plasticity;
su·per·potency;
su·per·powered;
su·per·salesmanship;
su·per·saturation;
su·per·sensitiveness;
su·per·sized;
su·per·son·i·cal·ly;
su·per·stardom;
su·per·sti·tious·ly;
su·per·sti·tious·ness;
su·per·substantiality;
su·per·subtlety;
su·per·symmetric;
su·per·ter·ra·ne·ous;
su·per·tunica;
table-hop·per;
un·per·turbed·ness;
ves·per·a·le;
vi·per·ish·ly;
vi·tu·per·a·tive·ly;
whis·per·ing·ly;
whis·per·ous·ly;
white·cap·per;
wor·ship·per;

English syllables. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • per — pér prep. FO 1a. introduce determinazioni di spazio, spec. di moto per luogo, o indica un movimento entro uno spazio circoscritto; anche fig.: il treno passerà per Bologna, ho passeggiato a lungo per il parco, ha vagabondato tutto il giorno per… …   Dizionario italiano

 • Per — ist ein skandinavischer männlicher Vorname[1], abgeleitet vom griechischen Namen Petros (deutsch Peter). Weiteres zu Herkunft und Bedeutung des Namens siehe hier. Andere Formen des Namens sind Pär und Peer. Namensträger Per Ahlmark (* 1939),… …   Deutsch Wikipedia

 • per-2 —     per 2     English meaning: to go over; over     Deutsche Übersetzung: “das Hinausfũhren about”     Material: A. Dient as preposition, preverb and Adverb: a. per, peri (locative of Wurzelnomens) “vorwärts, in Hinausgehen, Hinũbergehen about …   Proto-Indo-European etymological dictionary

 • per se — 1 /pər sā, ˌper ; pər sē/ adv [Latin, by, of, or in itself] 1: inherently, strictly, or by operation of statute, constitutional provision or doctrine, or case law the transaction was illegal per se see also negligence per se at negligence; …   Law dictionary

 • per — /per/ prep. [lat. per ]. 1. [per indicare attraversamento di un luogo (compl. di moto per luogo): l aria penetra p. le fessure ; il corteo passerà per via Nazionale ] ▶◀ attraverso, da, in, lungo. 2. [per indicare il luogo entro il quale avviene… …   Enciclopedia Italiana

 • per- — ♦ Préfixe exprimant un excès de la quantité normale d un élément dans un composé chimique : peracide, peroxyde, persulfate, etc. per CHIM Préfixe qui servait à désigner les composés au degré d oxydation le plus élevé ou contenant le plus d… …   Encyclopédie Universelle

 • per — [pə, pɜː ǁ pər, pɜːr] preposition 1. for each: • an average beef cattle price of $74.20 per hundred pounds • The price tag is $1500 per square foot of retail space. • Earnings per share rose 12% to 31.3 pence. • The Japanese have in recent years… …   Financial and business terms

 • per — W1S3 [pə strong pə: $ pər strong pə:r] prep [Date: 1300 1400; : Latin; Origin: through, by ] 1.) per hour/day/week etc during each hour etc ▪ The park attracts 4 million visitors per year. miles/kilometres per hour (=used for measuring speed) ▪ a …   Dictionary of contemporary English

 • Per — Per, prep. [L. Cf. {Far}, {For }, {Pardon}, and cf. {Par}, prep.] Through; by means of; through the agency of; by; for; for each; as, per annum; per capita, by heads, or according to individuals; per curiam, by the court; per se, by itself, of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • per — prep. (Termen comercial folosit în legătură cu preţul unei mărfi raportat la o unitate de măsură) Pentru, de fiecare. – Din it., germ. per. Trimis de ana zecheru, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 PER prep. (termen comercial; instrumental modal) pe,… …   Dicționar Român

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”