tic

tic
ace·tic;
ace·to·ace·tic;
ach·er·on·tic;
achres·tic;
ach·ro·ma·tic·i·ty;
acys·tic;
adi·ag·nos·tic;
aero·elas·tic;
aero·tac·tic;
agres·tic;
alan·tic;
al·bi·nis·tic;
al·che·mis·tic;
al·lo·cryp·tic;
al·lo·plas·tic;
al·lo·plas·tic·i·ty;
al·tru·is·tic;
amer·i·can·is·tic;
am·er·is·tic;
amic·tic;
ami·no·ace·tic;
am·nes·tic;
amor·al·is·tic;
am·phib·i·on·tic;
am·phi·blas·tic;
am·phi·cyr·tic;
am·phi·mic·tic;
am·phi·pneus·tic;
am·phi·pro·tic;
am·plec·tic;
anach·ro·nis·tic;
an·a·clas·tic;
an·a·ga·lac·tic;
an·a·glyp·tic;
an·a·ly·tic·i·ty;
an·an·kas·tic;
an·a·phy·lac·tic;
an·ap·tyc·tic;
an·ar·chis·tic;
an·a·tec·tic;
an·chi·eu·tec·tic;
an·elas·tic;
an·e·mo·clas·tic;
an·i·mal·is·tic;
an·nal·is·tic;
anom·a·lis·tic;
an·tag·o·nis·tic;
an·te·con·so·nan·tic;
an·ti·blas·tic;
an·tic·i·pate;
an·tic·i·pa·tion;
an·tic·i·pa·tive;
an·tic·i·pa·tor;
an·tic·i·pa·to·ri·ly;
an·tic·i·pa·to·ry;
an·ti·clas·tic;
an·ti·cli·mac·tic;
an·tic·ne·mi·on;
an·ti·cryp·tic;
an·ti·per·i·stal·tic;
an·ti·plas·tic;
an·ti·re·tic·u·lar;
an·ti·spas·tic;
ao·ris·tic;
aor·tic;
aph·o·ris·tic;
apho·tic;
aplas·tic;
ap·neus·tic;
ap·o·dic·tic;
ap·o·laus·tic;
ap·o·pemp·tic;
ap·o·phan·tic;
ap·o·plec·tic;
aprac·tic;
apri·o·ris·tic;
apro·tic;
ar·a·pho·ros·tic;
ar·cha·is·tic;
ar·chi·blas·tic;
ar·chi·vis·tic;
arc·tic·tis;
ar·gen·tic;
ar·go·nau·tic;
ar·i·an·is·tic;
ar·o·ma·tic·i·ty;
ar·tic·u·la·ble;
ar·tic·u·la·cy;
ar·tic·u·la·men·tum;
ar·tic·u·la·ta;
ar·tic·u·late·ly;
ar·tic·u·late·ness;
ar·tic·u·la·tion;
ar·tic·u·la·tion·ist;
ar·tic·u·la·tive;
ar·tic·u·la·tor;
ar·tic·u·la·to·ri·ly;
ar·tic·u·la·to·ry;
ar·tic·u·lite;
ar·tic·u·lus;
ar·tis·tic;
as·bes·tic;
as·par·tic;
as·phal·tic;
as·trol·o·gis·tic;
asyn·tac·tic;
atac·tic;
at·a·vis·tic;
athe·is·tic;
at·lan·tic;
at·mo·clas·tic;
at·om·is·tic;
au·then·tic·i·ty;
au·to·di·dac·tic;
au·tog·nos·tic;
au·to·ma·tic·i·ty;
au·top·tic;
au·to·sche·di·as·tic;
aver·ro·is·tic;
bac·chan·tic;
bap·tis·tic;
bar·o·tac·tic;
ba·sal·tic;
ba·ton·is·tic;
bel·le·tris·tic;
bib·li·op·e·gis·tic;
bi·lat·er·al·is·tic;
bi·mas·tic;
bi·o·clas·tic;
bi·ol·o·gis·tic;
bi·on·tic;
bi·tu·mas·tic;
blas·tic;
blas·to·my·ce·tic;
bom·bas·tic;
bran·chi·op·neus·tic;
brat·tic·er;
bus·tic;
cab·a·lis·tic;
ca·chec·tic;
ca·lyp·to·blas·tic;
cam·er·a·lis·tic;
can·ni·bal·is·tic;
can·on·is·tic;
cap·i·tal·is·tic;
car·il·lon·is·tic;
ca·su·is·tic;
cata·caus·tic;
cat·a·chres·tic;
cata·clas·tic;
cat·a·plec·tic;
cat·e·chis·tic;
cath·a·ris·tic;
ca·thec·tic;
cau·da·to·len·tic·u·lar;
caus·tic·i·ty;
cel·tic·i·ty;
ce·ro·tic;
chae·to·tac·tic;
char·ac·ter·is·tic·ness;
chil·i·as·tic;
chi·ro·man·tic;
chi·ro·prac·tic;
chlo·ro·ace·tic;
cho·reu·tic;
chrem·a·tis·tic;
chro·ma·tic·i·ty;
chron·o·man·tic;
cin·e·plas·tic;
clas·si·cis·tic;
clas·tic;
cla·vier·is·tic;
cli·mac·tic;
co·bal·tic;
coe·lo·blas·tic;
co·lo·ni·al·is·tic;
col·or·is·tic;
com·mer·cial·is·tic;
com·mu·nis·tic;
con·cep·tual·is·tic;
con·so·nan·tic;
con·tex·tu·al·is·tic;
con·ven·tic·u·lar;
cor·tic·o·line;
cor·y·ban·tic;
crac·tic·i·dae;
cra·tic·u·lar;
cres·cen·tic;
cre·tic;
crim·i·nal·is·tic;
cryp·tic;
cryp·to·clas·tic;
crys·tal·lo·blas·tic;
cu·bis·tic;
cul·tic;
cu·ri·al·is·tic;
cu·tic·u·la;
cu·tic·u·lar;
cu·tic·u·lar·i·za·tion;
cu·tic·u·lar·ized;
cu·tic·u·late;
cyb·o·tac·tic;
cys·tic;
deic·tic;
de·is·tic;
dem·o·dec·tic;
den·tic·u·lar;
den·tic·u·late;
den·tic·u·la·tion;
de·on·tic;
de·re·is·tic;
de·scrip·tiv·is·tic;
de·ser·tic;
des·er·tic·o·lous;
de·ter·mi·nis·tic;
di·a·dac·tic;
di·a·lec·tic;
di·a·lo·gis·tic;
di·a·ris·tic;
di·go·neu·tic;
dip·lo·blas·tic;
dis·co·blas·tic;
di·ver·tic·u·lar;
di·ver·tic·u·late;
di·ver·tic·u·lec·to·my;
di·ver·tic·u·li·tis;
di·ver·tic·u·lo·sis;
di·ver·tic·u·lum;
do·ce·tic;
doc·i·mas·tic;
do·mes·tic·i·ty;
don·a·tis·tic;
dram·a·tis·tic;
du·al·is·tic;
du·el·is·tic;
dy·nas·tic;
dys·lo·gis·tic;
dys·pho·tic;
ec·cle·si·as·tic;
echo·prac·tic;
ego·is·tic;
egyp·tic·i·ty;
elas·tic·i·ty;
elec·tro·acous·tic;
elenc·tic;
el·e·phan·tic;
el·lip·tic;
el·lip·tic·i·ty;
el·o·his·tic;
em·phy·teu·tic;
en·an·ti·o·blas·tic;
en·do·cu·tic·u·la;
en·do·mic·tic;
en·er·ge·tis·tic;
ent·op·tic;
ephec·tic;
ep·i·deic·tic;
ep·i·nas·tic;
epop·tic;
equil·i·bris·tic;
eq·ui·se·tic;
er·gas·tic;
er·i·ce·tic·o·lous;
er·y·thris·tic;
eryth·ro·blas·tic;
es·em·plas·tic;
es·say·is·tic;
eu·cha·ris·tic;
eu·dae·mon·is·tic;
eu·lo·gis·tic;
eu·pep·tic;
eu·phe·mis·tic;
eu·pho·tic;
eu·prac·tic;
eu·ry·plas·tic;
evan·ge·lis·tic;
ex·pan·sion·is·tic;
ex·pres·sion·is·tic;
fac·tic·i·ty;
fam·i·lis·tic;
fan·tas·tic·ness;
fa·tal·is·tic;
fau·nis·tic;
fet·ish·is·tic;
feu·dal·is·tic;
fic·tion·al·is·tic;
flo·ris·tic;
for·mal·is·tic;
for·mu·lis·tic;
fou·ri·er·is·tic;
free·dom·is·tic;
fru·tic·u·lose;
fus·tic;
fu·tur·is·tic;
ga·lac·tic;
ga·la·tic;
gal·vano·tac·tic;
ge·las·tic;
ge·og·nos·tic;
ge·o·man·tic;
ge·o·tac·tic;
ger·man·is·tic;
ge·ron·tic;
ges·tic;
ges·tic·u·lant;
ges·tic·u·lar;
ges·tic·u·late;
ges·tic·u·la·tion;
ges·tic·u·la·tive;
ges·tic·u·la·tor;
geu·si·o·lep·tic;
gi·gan·tic;
gi·gan·tic·ness;
-gnos·tic;
gran·o·blas·tic;
gra·tic·u·la·tion;
gym·no·blas·tic;
ha·dhra·mau·tic;
hal·i·eu·tic;
hap·tic;
har·mo·nis·tic;
he·bra·is·tic;
hec·tic·ness;
he·do·nis·tic;
he·gem·o·nis·tic;
hel·le·nis·tic;
hemi·a·nop·tic;
he·mic·tic;
he·mo·clas·tic;
her·me·neu·tic;
hes·y·chas·tic;
het·ero·blas·tic;
het·er·o·plas·tic;
het·er·o·tac·tic;
hi·er·o·phan·tic;
hol·o·blas·tic;
hol·o·clas·tic;
hol·o·mic·tic;
hol·o·phras·tic;
hol·op·neus·tic;
ho·meo·blas·tic;
ho·meo·plas·tic;
homo·blas·tic;
ho·moeo·te·leu·tic;
homo·plas·tic;
homo·sce·das·tic;
homo·tac·tic;
hu·bris·tic;
hu·mor·is·tic;
hy·dro·clas·tic;
hy·dro·tac·tic;
hy·lo·zo·is·tic;
hyp·al·lac·tic;
hy·po·blas·tic;
hy·po·nas·tic;
hy·po·plas·tic;
hy·po·pneus·tic;
hy·po·tac·tic;
icon·o·clas·tic;
ic·tic;
idea·is·tic;
ide·al·is·tic;
iden·tic;
ideo·plas·tic;
id·io·blap·tic;
il·lu·sion·is·tic;
im·ma·nen·tis·tic;
im·pres·sion·is·tic;
in·di·vid·u·al·is·tic;
in·fan·ti·lis·tic;
in·sec·tic·o·lous;
in·tel·lec·tu·al·is·tic;
in·ter·im·is·tic;
in·tra·bi·on·tic;
iso·pec·tic;
iso·pho·tic;
iso·pi·es·tic;
iso·tac·tic;
-is·tic;
jar·gon·is·tic;
je·ho·vis·tic;
jeis·tic·cor;
jour·nal·is·tic;
ju·ris·tic;
jus·tic·er;
kar·y·or·rhec·tic;
ke·rys·tic;
la·bor·is·tic;
lac·tic;
lae·tic;
la·pac·tic;
le·gal·is·tic;
len·tic;
len·tic·u·la;
len·tic·u·lar;
len·tic·u·lar·is;
len·tic·u·la·tion;
lep·i·do·blas·tic;
lep·to·kur·tic;
let·tic;
lib·er·al·is·tic;
lin·ear·is·tic;
lin·guis·tic;
lit·er·al·is·tic;
lo·cal·is·tic;
lo·tic;
mac·rop·tic;
ma·ieu·tic;
ma·jes·tic;
ma·na·is·tic;
man·i·chae·is·tic;
ma·nis·tic;
man·ner·is·tic;
ma·ran·tic;
mas·och·is·tic;
mas·tic;
mas·tic·ic;
mas·tic·o·phis;
ma·te·ri·al·is·tic;
ma·ter·nal·is·tic;
mech·a·nis·tic;
me·di·um·is·tic;
mel·a·nis·tic;
men·tal·is·tic;
me·ris·tic;
mero·blas·tic;
mero·is·tic;
mer·o·mic·tic;
meso·blas·tic;
meso·kur·tic;
meta·lep·tic;
met·ap·neus·tic;
meth·od·is·tic;
me·tic·u·los·i·ty;
me·tic·u·lous;
me·tic·u·lous·ly;
me·tic·u·lous·ness;
mi·crop·tic;
mic·tic;
mis·tic;
mnes·tic;
mod·ern·is·tic;
mo·nad·is·tic;
mon·er·gis·tic;
mo·nis·tic;
mo·nog·a·mis·tic;
mo·nog·e·nis·tic;
mono·go·neu·tic;
mono·ide·is·tic;
mono·plas·tic;
mo·nop·o·lis·tic;
mo·nop·so·nis·tic;
mono·the·is·tic;
mon·tic·u·late;
mon·tic·u·lose;
mon·tic·u·lous;
mon·tic·u·lus;
mor·al·is·tic;
mu·tic;
my·ris·tic;
mys·tic·i·ty;
mys·tic·ly;
nar·cis·sis·tic;
nar·cis·tic;
nas·tic;
na·tic·i·dae;
na·tion·al·is·tic;
na·tiv·is·tic;
nat·u·ral·is·tic;
na·tur·is·tic;
nec·ro·man·tic;
neg·a·tiv·is·tic;
nem·a·to·blas·tic;
ne·o·blas·tic;
ne·ol·o·gis·tic;
ne·o·plas·tic;
nep·o·tis·tic;
neu·ro·bio·tac·tic;
neus·tic;
no·e·ge·ne·tic;
nom·i·nal·is·tic;
no·mis·tic;
nov·el·is·tic;
nyc·tic·o·rax;
nyc·ti·nas·tic;
nym·pho·lep·tic;
ob·jec·tiv·is·tic;
ob·li·gis·tic;
oc·ca·sion·al·is·tic;
ock·ham·is·tic;
ol·i·gop·o·lis·tic;
ol·i·gop·so·nis·tic;
on·o·mas·tic;
on·tic;
op·er·a·tion·is·tic;
op·ti·mis·tic;
orec·tic;
or·ga·nis·tic;
or·gano·lep·tic;
or·gano·plas·tic;
or·gas·tic;
or·gi·as·tic;
or·tho·clas·tic;
or·tho·don·tic;
or·thop·tic;
oryc·tognos·tic;
os·mo·tac·tic;
os·te·o·blas·tic;
os·te·o·plas·tic;
ovis·tic;
ox·yn·tic;
pa·leo·crys·tic;
pal·imp·ses·tic;
pal·in·spas·tic;
pan·en·the·is·tic;
pan·mic·tic;
pan·o·is·tic;
pan·op·tic;
pan·the·is·tic;
pant·i·so·cra·tic;
pa·pis·tic;
par·al·lac·tic;
par·al·lel·is·tic;
pa·ral·o·gis·tic;
para·phras·tic;
para·tac·tic;
par·o·dis·tic;
par·tic·i·pa·ble;
par·tic·i·pate;
par·tic·i·pa·tion;
par·tic·i·pa·tor;
par·tic·i·pa·to·ry;
par·tic·u·lar·ism;
par·tic·u·lar·is·tic;
par·tic·u·lar·is·tic;
par·tic·u·lar·i·ty;
par·tic·u·lar·ization;
par·tic·u·lar·ize;
par·tic·u·lar·ized;
par·tic·u·lar·ly;
pas·tic·cio;
pa·tris·tic;
pec·tic;
pe·dan·tic;
pe·do·don·tic;
pei·ras·tic;
pep·tic;
peri·cys·tic;
peri·phras·tic;
per·ip·neus·tic;
peri·stal·tic;
peri·tec·tic;
per·son·al·is·tic;
pes·si·mis·tic;
phar·ma·ceu·tic;
phar·ma·cog·nos·tic;
phe·nom·e·nal·is·tic;
phe·nom·e·nis·tic;
phlo·gis·tic;
pho·bo·tac·tic;
pho·no·camp·tic;
phos·pho·ro·clas·tic;
pho·tic;
pho·to·nas·tic;
pho·to·tac·tic;
phy·lac·tic;
phyl·lo·tac·tic;
phys·i·cal·is·tic;
pi·a·nis·tic;
pi·etis·tic;
pis·tic;
-plas·tic;
plas·tic·i·ty;
pla·to·nis·tic;
platy·kur·tic;
ple·o·nas·tic;
plu·ral·is·tic;
pneu·ma·tic·i·ty;
poin·til·lis·tic;
pol·i·tic·ly;
pol·i·tic·ness;
po·lyg·e·nis·tic;
pol·yp·neus·tic;
poly·the·is·tic;
pon·tic·u·lus;
pos·i·tiv·is·tic;
prac·tic·er;
prac·tic·ing;
prag·ma·tis·tic;
pre·for·mis·tic;
prob·a·bi·lis·tic;
pro·bou·leu·tic;
pro·cat·arc·tic;
pro·glot·tic;
pro·gram·is·tic;
pro·lep·tic;
pro·pneus·tic;
pro·pon·tic;
pros·o·plas·tic;
pro·teo·clas·tic;
pro·to·clas·tic;
psy·chis·tic;
psy·chog·nos·tic;
psy·cho·lep·tic;
psy·chol·o·gis·tic;
psy·cho·pan·ny·chis·tic;
pu·gi·lis·tic;
punc·tic·u·lar;
pu·ris·tic;
py·rog·nos·tic;
py·ro·phy·tic;
quin·quar·tic·u·lar;
rab·u·lis·tic;
ra·cial·is·tic;
ra·tio·nal·is·tic;
re·al·is·tic;
re·duc·tic;
re·duc·tion·is·tic;
re·gion·al·is·tic;
re·tic·u·lar;
re·tic·u·lar·ly;
re·tic·u·lat·ed;
re·tic·u·late·ly;
re·tic·u·la·tion;
re·tic·u·lin;
re·tic·u·li·termes;
re·tic·u·li·tis;
re·tic·u·lo·cyte;
re·tic·u·lo·cy·to·sis;
re·tic·u·lo·endothelial;
re·tic·u·lo·en·do·the·li·o·sis;
re·tic·u·lo·endothelium;
re·tic·u·lo·sarcoma;
re·tic·u·lose;
re·tic·u·lum;
ret·ro·stal·tic;
rhae·tic;
rha·pon·tic;
rheo·tac·tic;
rhi·no·plas·tic;
rick·ma·tic;
rit·u·al·is·tic;
ro·bus·tic·i·ty;
ro·man·tic·i·ty;
ro·man·tic·ly;
rous·seau·is·tic;
rus·tic·i·ty;
rus·tic·ly;
sa·dis·tic;
sal·tic·i·dae;
sans·cu·lot·tic;
sar·cas·tic;
sar·cas·tic·ness;
sar·cop·tic;
sca·zon·tic;
schis·tic;
sci·en·tis·tic;
sci·o·lis·tic;
sci·o·man·tic;
sci·op·tic;
scor·bu·tic;
sco·tis·tic;
seis·mo·nas·tic;
sen·sa·tion·al·is·tic;
sen·su·al·is·tic;
sep·tic;
sha·man·is·tic;
shin·to·is·tic;
sim·plis·tic;
skep·tic;
smec·tic;
so·cial·is·tic;
so·cin·i·an·is·tic;
so·ci·ol·o·gis·tic;
sole·cis·tic;
sol·i·da·ris·tic;
solip·sis·tic;
so·lo·is·tic;
so·ma·to·plas·tic;
som·nam·bu·lis·tic;
so·nan·tic;
spas·tic·i·ty;
spe·cial·is·tic;
sphra·gis·tic;
spino·zis·tic;
spi·ran·tic;
spir·it·is·tic;
spir·i·tu·al·is·tic;
spi·ro·che·tic;
stere·og·nos·tic;
stra·tic·u·late;
stron·tic;
sty·lis·tic;
styp·tic·i·ty;
sub·jec·tiv·is·tic;
suf·fru·tic·u·lose;
su·fis·tic;
syco·phan·tic;
syl·lep·tic;
sym·bol·is·tic;
syn·an·tec·tic;
syn·ap·tic;
syn·ap·tic·u·la;
syn·ap·tic·u·lar;
syn·ap·tic·u·lum;
syn·chro·nis·tic;
syn·cre·tis·tic;
syn·cryp·tic;
syn·dyo·tac·tic;
syn·er·gis·tic;
syn·tac·tic;
syn·tec·tic;
sys·tal·tic;
tachy·phy·lac·tic;
-tac·tic;
tac·tic·i·ty;
teg·e·tic·u·la;
te·les·tic;
tem·po·ral·is·tic;
tes·tic·u·lar;
tes·tic·u·late;
the·is·tic;
the·o·re·tic;
the·os·o·phis·tic;
ther·mo·nas·tic;
thig·mo·tac·tic;
thi·oc·tic;
threp·tic;
throm·bo·plas·tic;
tic;
tin·tic·ite;
to·reu·tic;
to·tal·is·tic;
to·tem·is·tic;
tour·is·tic;
tran·scen·den·tal·is·tic;
trans·ves·tic;
trib·al·is·tic;
tri·blas·tic;
tri·go·neu·tic;
trip·lo·blas·tic;
tri·the·is·tic;
troph·al·lac·tic;
tro·pis·tic;
trop·o·tac·tic;
tru·is·tic;
tryp·tic;
un·ion·is·tic;
uni·ver·sal·is·tic;
ur·ban·is·tic;
uto·pis·tic;
van·dal·is·tic;
va·tic·i·nal;
va·tic·i·nate;
va·tic·i·na·tion;
va·tic·i·na·tor;
ve·dan·tic;
ven·tril·o·quis·tic;
ver·tic·il·lat·ed;
ver·tic·i·ty;
vi·o·lin·is·tic;
vi·tal·is·tic;
vi·tro·clas·tic;
vor·tic·i·ty;
voy·eur·is·tic;
who·lis·tic;
xeno·plas·tic;
xe·ro·plas·tic;
yah·wis·tic;
zy·mo·plas·tic;
ana·plas·tic;
chy·mo·tryp·tic;
cla·dis·tic;
in·tra-aor·tic;
la·tic·i·fer;
neu·ro·lep·tic;
op·er·a·tion·al·is·tic;
Si·las·tic;
acat·a·lec·tic;
acat·a·lep·tic;
acous·tic;
acros·tic;
ag·nos·tic;
ag·o·nis·tic;
anac·re·on·tic;
an·a·lep·tic;
an·am·nes·tic;
an·a·pes·tic;
an·o·rec·tic;
anthel·min·tic;
an·tic;
an·tic·i·pant;
an·ti·phlo·gis·tic;
an·ti·scor·bu·tic;
an·ti·sep·tic;
apoc·a·lyp·tic;
arc·tic;
ar·tic·u·lar;
ar·tic·u·late;
at·a·rac·tic;
at·tic;
au·then·tic;
au·tis·tic;
bal·lis·tic;
bal·tic;
cat·a·lec·tic;
cat·a·lep·tic;
ca·thar·tic;
caus·tic;
char·ac·ter·is·tic;
cop·tic;
dia·caus·tic;
di·ag·nos·tic;
di·dac·tic;
do·mes·tic;
dras·tic;
dys·lec·tic;
dys·pep·tic;
ec·lec·tic;
eclip·tic;
elas·tic;
elas·to·plas·tic;
em·plas·tic;
en·caus·tic;
en·co·mi·as·tic;
en·thu·si·as·tic;
ep·i·lep·tic;
ep·i·spas·tic;
eris·tic;
eu·tec·tic;
fan·tas·tic;
fran·tic;
ge·tic;
glot·tic;
glyp·tic;
gnos·tic;
gym·nas·tic;
hat·tic;
hec·tic;
her·e·tic;
heu·ris·tic;
ho·lis·tic;
hu·di·bras·tic;
hypo·co·ris·tic;
len·tic·u·late;
lith·on·trip·tic;
lo·gis·tic;
lu·na·tic;
man·tic;
mo·nas·tic;
mys·tic;
nar·co·lep·tic;
nep·tic·u·lid;
op·tic;
par·tic·i·pant;
par·tic·i·pa·tive;
par·tic·u·lar;
par·tic·u·lar·ist;
par·tic·u·late;
plas·tic;
pol·i·tic;
pon·tic;
prac·tic;
prog·nos·tic;
pro·pae·deu·tic;
pro·phy·lac·tic;
pro·trep·tic;
py·ro·clas·tic;
quan·tic;
quar·tic;
quin·tic;
rel·a·tiv·is·tic;
re·tic·u·late;
ro·man·tic;
rus·tic;
scho·las·tic;
se·man·tic;
so·phis·tic;
spas·tic;
stereo·tac·tic;
sto·chas·tic;
styp·tic;
syl·lo·gis·tic;
sym·plec·tic;
syn·op·tic;
tac·tic;
ther·a·peu·tic;
ther·mo·plas·tic;
trans·at·lan·tic;
-the·is·tic;
ab·so·lu·tis·tic;
achon·dro·plas·tic;
acos·mis·tic;
ac·tiv·is·tic;
ac·tu·al·is·tic;
ad·i·aph·o·ris·tic;
ad·ven·tur·is·tic;
aero·elas·tic·i·ty;
aero·nau·tic;
aga·lac·tic;
al·go·ris·tic;
al·ka·hes·tic;
am·e·lo·blas·tic;
am·or·is·tic;
an·a·bap·tis·tic;
an·an·cas·tic;
an·elas·tic·i·ty;
an·gi·o·blas·tic;
an·gi·o·spas·tic;
an·his·tic;
an·i·ma·tis·tic;
an·i·mis·tic;
an·thro·po·mor·phis·tic;
an·thro·poph·u·is·tic;
an·tic·i·pa·tive·ly;
an·til·o·gis·tic;
anti·phras·tic;
an·ti·tryp·tic;
apol·lo·nis·tic;
ap·o·mic·tic;
ap·per·cep·tion·is·tic;
ar·a·phos·tic;
ar·rhos·tic;
ar·tic·u·lare;
as·so·ci·a·tion·is·tic;
as·so·nan·tic;
as·tro·blas·tic;
athe·is·tic·ness;
athrep·tic;
aton·al·is·tic;
aves·tic;
avi·fau·nis·tic;
be·hav·ior·is·tic;
bel·let·tris·tic;
bhak·tic;
bib·li·og·nos·tic;
bib·li·oph·i·lis·tic;
big·a·mis·tic;
bi·met·al·lis·tic;
bo·va·ris·tic;
brown·is·tic;
bud·dhis·tic;
cal·ci·phy·lac·tic;
cal·vin·is·tic;
cam·pa·nis·tic;
car·dio·spas·tic;
car·tel·is·tic;
cat·am·nes·tic;
cata·plas·tic;
ca·thep·tic;
caus·tic·ly;
caus·tic·ness;
cen·tral·is·tic;
chau·vin·is·tic;
chi·as·tic;
cho·le·cys·tic;
chon·dro·blas·tic;
cho·ri·op·tic;
coe·no·blas·tic;
col·lec·tiv·is·tic;
com·men·sal·is·tic;
con·sum·er·is·tic;
con·tor·tion·is·tic;
cor·tic·o·lous;
cos·mo·nau·tic;
cos·mo·the·is·tic;
cre·ation·is·tic;
cy·to·plas·tic;
czar·is·tic;
da·da·is·tic;
dar·win·is·tic;
del·tic;
den·tic·u·lat·ed;
den·tic·u·late·ly;
der·ma·top·tic;
de·scen·den·tal·is·tic;
dia·chro·nis·tic;
di·a·clas·tic;
di·a·glyp·tic;
di·cas·tic;
di·kas·tic;
dip·lo·bi·on·tic;
dip·lo·hap·lon·tic;
di·plon·tic;
di·the·is·tic;
di·ver·tic·u·lat·ed;
du·el·lis·tic;
dy·na·mis·tic;
dys·plas·tic;
ec·lamp·tic;
ec·to·blas·tic;
ego·tis·tic;
ekis·tic;
elae·o·blas·tic;
elas·to·plas·tic·i·ty;
el·e·men·tal·is·tic;
elench·tic;
emo·tion·al·is·tic;
em·pi·ris·tic;
en·do·blas·tic;
en·do·don·tic;
en·do·plas·tic;
en·tic·ing·ly;
en·tic·ing·ness;
en·to·blas·tic;
en·to·plas·tic;
en·vi·ron·men·tal·is·tic;
eph·ap·tic;
ep·i·blas·tic;
ep·i·glot·tic;
es·sen·tial·is·tic;
eter·nal·is·tic;
eu·ca·lyp·tic;
eu·he·mer·is·tic;
eu·my·ce·tic;
eu·phu·is·tic;
evo·lu·tion·is·tic;
ex·clu·siv·is·tic;
ex·hi·bi·tion·is·tic;
ex·is·ten·tial·is·tic;
ex·or·cis·tic;
ex·pe·ri·en·tial·is·tic;
ex·trem·is·tic;
fac·tu·al·is·tic;
fad·dis·tic;
fal·li·bi·lis·tic;
fas·cis·tic;
fed·er·al·is·tic;
fem·i·nis·tic;
fet·ich·is·tic;
fi·bro·blas·tic;
fi·bro·plas·tic;
fi·de·is·tic;
fi·nal·is·tic;
fi·nit·is·tic;
folk·lor·is·tic;
form·is·tic;
for·mu·lar·is·tic;
fran·tic·ly;
fran·tic·ness;
func·tion·al·is·tic;
fun·da·men·tal·is·tic;
gen·o·blas·tic;
ges·tic·u·la·tive·ly;
gon·go·ris·tic;
gon·o·cho·ris·tic;
gran·u·lo·blas·tic;
hag·ga·dis·tic;
hap·lo·bi·on·tic;
hap·lon·tic;
he·li·as·tic;
hem·a·to·blas·tic;
he·mo·cy·to·blas·tic;
hen·o·the·is·tic;
het·er·och·ro·nis·tic;
hi·na·ya·nis·tic;
holo·caus·tic;
homo·sce·das·tic·i·ty;
hu·man·is·tic;
hy·met·tic;
hy·per·plas·tic;
hy·pho·my·ce·tic;
ideo·plas·tic·i·ty;
id·io·blas·tic;
im·ag·is·tic;
im·pe·ri·al·is·tic;
in·ter·na·tion·al·is·tic;
in·tro·spec·tion·is·tic;
in·tu·i·tion·al·is·tic;
in·tu·i·tion·is·tic;
ita·cis·tic;
jah·vis·tic;
jah·wis·tic;
jan·sen·is·tic;
jin·go·is·tic;
ju·da·is·tic;
kar·yo·clas·tic;
kar·y·on·tic;
kleph·tic;
kne·mi·do·kop·tic;
la·ma·is·tic;
len·tic·u·lar·ly;
leu·ko·cy·to·blas·tic;
lit·ur·gis·tic;
lym·pho·blas·tic;
mam·mon·is·tic;
mas·to·don·tic;
medie·val·is·tic;
meg·a·lo·blas·tic;
melano·blas·tic;
me·lio·ris·tic;
men·del·is·tic;
mer·can·til·is·tic;
met·a·phras·tic;
mil·i·ta·ris·tic;
mi·sog·y·nis·tic;
miso·ne·is·tic;
mith·ra·is·tic;
mito·clas·tic;
mod·al·is·tic;
mon·ta·nis·tic;
mu·tu·al·is·tic;
my·e·lo·blas·tic;
myth·o·clas·tic;
na·val·is·tic;
na·zis·tic;
nem·a·to·cys·tic;
neph·a·lis·tic;
neu·ro·blas·tic;
neu·ro·mas·tic;
neu·tral·is·tic;
ni·hi·lis·tic;
noc·tam·bu·lis·tic;
nor·mo·blas·tic;
ob·scu·ran·tic;
ob·struc·tion·is·tic;
oc·cam·is·tic;
odon·to·blas·tic;
ol·i·gis·tic;
onan·is·tic;
on·tol·o·gis·tic;
or·gan·i·cis·tic;
or·i·gen·is·tic;
or·tho·epis·tic;
os·te·o·clas·tic;
oto·cys·tic;
oto·dec·tic;
ovi·cys·tic;
pac·i·fis·tic;
pan·cra·ti·as·tic;
pan·lo·gis·tic;
pan·psy·chis·tic;
pa·pal·is·tic;
para·blas·tic;
pa·ter·nal·is·tic;
ped·er·as·tic;
per·fec·tion·is·tic;
peri·blas·tic;
peri·odon·tic;
peri·plas·tic;
peri·proc·tic;
per·pet·u·al·is·tic;
per·spec·tiv·is·tic;
phan·ta·si·as·tic;
phan·tas·tic;
pha·ë·thon·tic;
pheno·crys·tic;
phe·no·plas·tic;
phi·lan·thro·pis·tic;
phil·ip·pis·tic;
phleg·e·thon·tic;
pho·no·tac·tic;
phyl·lo·cys·tic;
phy·so·clis·tic;
pil·pul·is·tic;
pla·gia·ris·tic;
plan·o·blas·tic;
plas·tic·ly;
ple·o·mas·tic;
poi·kilo·blas·tic;
poly·blas·tic;
poly·chres·tic;
poly·dae·mon·is·tic;
poly·de·mon·is·tic;
po·lyg·a·mis·tic;
poly·glot·tic;
poly·mas·tic;
poly·sche·ma·tis·tic;
pop·u·lis·tic;
pos·tic;
prim·i·tiv·is·tic;
pri·va·tis·tic;
pro·gram·mis·tic;
prop·a·gan·dis·tic;
pros·e·lyt·is·tic;
pro·tis·tic;
pro·to·blas·tic;
pro·to·plas·tic;
pseu·do·man·tic;
pso·rop·tic;
punc·tic·u·late;
qui·et·is·tic;
rab·bin·is·tic;
ra·di·odon·tic;
ra·mis·tic;
re·form·is·tic;
re·li·gion·is·tic;
re·tic·u·lo·cyt·ic;
re·tic·u·lo·sis;
re·un·ion·is·tic;
re·viv·al·is·tic;
rhap·so·dis·tic;
rig·or·is·tic;
ro·man·is·tic;
ro·man·ti·cis·tic;
roy·al·is·tic;
sac·cha·ro·my·ce·tic;
scho·li·as·tic;
scle·ro·blas·tic;
sec·u·lar·is·tic;
sen·sa·tion·is·tic;
sep·a·ra·tis·tic;
sim·pli·cis·tic;
so·ma·to·cys·tic;
sper·mato·blas·tic;
sper·mato·cys·tic;
sper·mo·blas·tic;
spi·ro·chae·tic;
spon·go·blas·tic;
sta·lac·tic;
struc·tur·al·is·tic;
sur·re·al·is·tic;
sva·ra·bhak·tic;
sym·bi·on·tic;
sym·plas·tic;
syn·ap·tic·u·late;
syn·di·cal·is·tic;
syn·dio·tac·tic;
tao·is·tic;
tel·egnos·tic;
telo·blas·tic;
telo·syn·ap·tic;
ter·mi·nis·tic;
ter·ror·is·tic;
tes·tic·u·lat·ed;
the·op·neus·tic;
ther·mo·plas·tic·i·ty;
tho·mis·tic;
to·ken·is·tic;
tra·di·tion·al·is·tic;
tra·du·cian·is·tic;
trich·o·cys·tic;
troph·o·blas·tic;
tsar·is·tic;
ul·tra·is·tic;
uro·cys·tic;
ver·bal·is·tic;
ve·ris·tic;
vol·un·ta·ris·tic;
voo·doo·is·tic;
xen·o·blas·tic;
xeno·crys·tic;
yah·vis·tic;
zi·on·is·tic;
zo·is·tic;

English syllables. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • tic — tic …   Dictionnaire des rimes

 • TIC — Contraction musculaire brusque, involontaire mais consciente, le tic affecte d’un mouvement rapide et répété un endroit précis du corps, peu susceptible de changement. Il se manifeste à l’état de veille et, le plus souvent, chez des individus… …   Encyclopédie Universelle

 • tic — [voce onomatopeica]. ■ interiez. [voce imitativa di un rumore non forte, ma rapido e secco] ▶◀ ticche, ticchete. ● Espressioni: tic tac [riproduce il rumore di colpi lievi e regolari] ▶◀ ticche tacche, ticchete tacchete; tic toc [riproduce il… …   Enciclopedia Italiana

 • Tic — Tic, n. [F.] (Med.) A local and habitual convulsive motion of certain muscles; especially, such a motion of some of the muscles of the face; twitching; velication; called also {spasmodic tic}. Dunglison. [1913 Webster] {Tic douloureux}. [F., fr.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Tic@'t — is an e learning Catalan society based at the University of Alicante. The courses organized by tic@ t are taught using Moodle. tic@ t was created in 2003 and has been offering its courses since then in Spain and in South America. The subjects of… …   Wikipedia

 • tic — m. neurol. Movimiento involuntario, habitual y estereotipado que se produce principalmente en la cara. Se producen en ciertas personas que presentan algún disturbio emocional y lo manifiestan con mayor frecuencia en situaciones emocionalmente… …   Diccionario médico

 • TIC — [Abk. für engl. total inorganic carbon = gesamter anorg. Kohlenstoff]: in mg/L Wasser anzugebende Belastung eines Abwassers mit gelöstem oder ungelöstem anorg. gebundenem Kohlenstoff, vgl. TOC. * * * Tịc , der; s, s [frz. tic, wohl laut u.… …   Universal-Lexikon

 • tic — TIC. s. m. Sorte de maladie qui vient aux chevaux, & qui fait que de temps en temps ils ont une espece de mouvement de teste convulsif, & prennent la mangeoire avec les dents & la rongent. Un cheval qui a le tic. Tic, Se dit aussi d Une sorte de… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • tic — (n.) twitching of a facial muscle, 1822, often a shortening of tic douloureux severe facial neuralgia, lit. painful twitch (1800), from Fr. tic a twitching disease of horses (early 17c.), of unknown origin. Klein suggests an imitative origin;… …   Etymology dictionary

 • tic — (plural tics) sustantivo masculino 1. Movimiento involuntario y repetido de una parte del cuerpo: un tic en los ojos. 2. Hábito o manía: No puede quitarse el tic de tocarse el pelo mientras habla. 3. Onomatopeya con que se imita un sonido seco y… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • Tic — (fr. Tik), 1) das Krippenbeißen (s.d.) der Pferde; daher Tiquer, der Krippenbeißer; 2) das Gesichts od. Mienenzucken; Tic douloureux (spr. Tik duluröh), nervöser Gesichtsschmerz; 3) eine sonderbare, lächerliche Gewohnheit, Laune, Grille,… …   Pierer's Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”